Vitale ideeën en oplossingen voor wereld van morgen

Omarm de chaos: opnieuw verbinden

Duurzaamheid en veerkracht

Als we naar buiten kijken zien we dat het knap onrustig is in onze wereld. Een oorloog op ons continent, een energiecrisis, toenemende ongelijkheid en armoede en aan de horizon een alsmaar cumulerende klimaatuitdaging. Het lijkt wel of we van crisis naar crisis struikelen. De meervoudige en samenhangende systeemcrisis raakt ons diep en confronteert ons met hardnekkige en aanhoudende problemen. Wat staat ons te doen: als overheid, bedrijfsleven en samenleving?

Van moment naar movement

We hebben een nieuw paradigma nodig, waarbij structurele onzekerheid het uitgangspunt is. We kunnen de grote uidagingen niet langer tegenhouden, verkleinen en wegdenken. Het is tijd voor actie. Wat komt er op ons af en hoe kunnen we het beste anticiperen op de ontketende toekomst? Welke taak ligt er weggelegd voor de overheid en hoe maken we onze bedrijven Netto Positief, zodat de resultaten voor iedereen verbeteren? Waar liggen de kansen die we nu niet zien, laat staan benutten?

Opnieuw verbindenden met…

Elke crisis is een vorm van disbalans, een systeem dat niet meer in evenwicht is. Om de drievoudige, structurele disbalans in onze economie, maatschappij en samenleving op te lossen moeten wij ons opnieuw verbinden: met de natuur, met elkaar en met ‘Zelf’ – de bedoeling. Hoe creëren we samen de wereld waarnaar we zo sterk verlangen. Een wereld met een meer duurzame leefomgeving, in evenwicht met de natuur. En maatschappij met een meer veerkrachtige samenleving.

1. Opnieuw verbinden met de natuur

Ziel van duurzaamheid

De mens heeft zich boven de natuur gesteld en de planeet dienstbaar gemaakt aan de economie. Deze immorele superioriteit heeft afgelopen decennia geleid tot een massale vernietiging van de natuur en tot uitsterving van honderdduizenden soorten. De wereld redt zich wel zonder de mensheid, maar hoe borgen wij ons welzijn op een gezonde planeet?

Hoe kunnen wij onszelf en onze bedrijven en instituten opnieuw verbinden met de natuur? Hoe creëren we weer evenwicht tussen de planeet, de mensheid en de markt? Wat is de rol- en taakverdeling tussen overheid, bedrijfsleven en de samenleving? Wat zijn de vitale oplossingen en hoe kunnen we de onvermijdelijke transities versnellen?

Schaarste in overvloed

Transitie van grondstoffen

Onze moderne samenleving is gebaseerd op de beschikbaarheid van grondstoffen en de meedogenloze en verwoestende jacht daarop. Zeventien essentiële aardmetalen zijn volop in de aardbodem aanwezig, maar zijn onevenredig over de continenten verdeeld en moeilijk winbaar.

Wat betekent dit voor onze toekomst, onze welvaart en ook ons welzijn? Hoe kunnen we de transitie van grondstoffen in goede banen leiden en versnellen?

De 10x Factor

Duurzaam ondernemerschap

In turbulente tijden met veel onzekerheden en risico’s ontstaan nieuwe, exponentiële en vooral duurzame organisaties die in alle aspecten tien keer beter presteren dan hun concurrenten. Wat is het geheim van deze Netto Positieve bedrijven en hoe brengen zij de 10X factor in de praktijk?

Hoe anticipeer je als organisatie op de ontketende toekomst en hoe kun je de kansen benutten die nu nog buiten je bereik of gezichtsveld liggen?

2. Opnieuw verbinden met elkaar

Veerkrachtige samenleving

De sociale en economische ongelijkheid tussen mensen groeit en is een toenemende bron van sociale onrust en wantrouwen jegens de overheid en bedrijfsleven. We hebben een nieuw fundament nodig met in het hart een veerkrachtige en barmhartige samenleving. Een inclusieve economie biedt iedereen toegang tot het ontwikkelen van zijn of haar potentieel en het ontketenen van de passie om van waarde te kunnen zijn voor anderen. Zodat ieders leven ertoe doet.

Hoe kunnen we ons opnieuw met elkaar verbinden en een transitie van welvaart naar welzijn vormgeven en versnellen?

Groter denken, kleiner doen

Transitie van de overheid

Om aansluiting te vinden bij de moderne samenleving, moet de overheid zich anders gaan verhouden tot de heftig en wezenlijke veranderende omgeving. Een fundamentele herbezinning op haar bedoeling en werkwijze is onvermijdelijk. Het is tijd voor scherpe keuzes en om het heft weer in handen te nemen.

Ambtenaren kunnen in de 21e eeuw het verschil maken. Door de overheid opnieuw vorm te geven (cultuur), het werk anders te organiseren (structuur) en door groter te denken en kleiner te doen (praktijk).

Meer burgerinnovatie

Transitie van de democratie

Democratieën staan over de hele wereld onder druk en dit vraagt om een wezenlijke verandering. Een steeds groter wordende groep burgers voelt zich niet meer vertegenwoordigd, gezien en gehoord. Hoe herstellen we het vertrouwen en het evenwicht tussen de politiek, overheid en de samenleving?

Hoe creëren we een democratie waarin iedereen weer wordt gehoord en gezien? Wat houdt burgerinnovatie in en hoe kunnen burgerraden, -panels en -jury’s bijdragen aan een moderne democratie?

3. Opnieuw verbinden met Zelf

Leven en werken in turbulente tijden

We leven in een risicomaatschappij waarbinnen we onze dagelijkse onzekerheden en kleine risico’s proberen te beheersen. Daardoor hebben we minder zicht op de grote uitdagingen met grote impact op ons leven en werk. Falen in onze maatschappij wordt gestigmatiseerd en de druk op mensen begint zijn tol te eisen. We moeten ons opnieuw verbinden met ‘Zelf’; de Bedoeling. Wie wil je zijn en wat wil je betekenen voor anderen?

Hoe ontdek je jouw potentieel en hoe maak je deze instrumenteel? Hoe ontketen je  passie als een tomeloze bron van energie. Om een leven te leiden dat ertoe doet. Naar je eigen verwachtingen!

Betekenis en impact

Transitie van werk

De banen van de toekomst zijn minder relevant dan het vinden van je potentieel en het ontketenen van je passie. Waar ben je goed in en hoe kun je van waarde zijn voor andere mensen? Hoe zorgen we ervoor dat werk meer betekenis krijgt en bijdraagt aan echte progressie voor iedereen. Dus niet hoe effectieve arbeid bijdraagt aan winst en marktaandeel, maar hoe betekenisvol werk als hefboom functioneert om Netto Positief te worden.

Welke impact heeft de transformatie van succesvol werken naar betekenisvolle impact dat in alle aspecten voor iedereen van waarde is?

Persoonlijk leiderschap

Transitie van Zelf

In tijden van chaos en toenemende onzekerheid neemt de onrust toe en daarmee ook het gevoel dat we de grip op ons leven verliezen. Deze revolutionaire omstandigheden dagen ons uit om een nieuw evenwicht te vinden. Dat lukt alleen als we rust vinden in onze onzekerheden. Hiervoor moeten we de chaos omarmen als een kans en instrumentaal maken in de transitie van doelen naar de bedoeling.

Neem het heft weer in eigen handen en ga mee op expeditie naar persoonlijk leiderschap. Wie ben je, waar ben je en wat wil je betekenen voor anderen?

Meer inspirimenten en unieke belevenissen

WHAT’S HOT – Top 5

Meest geboekt

Omarm chaos

Mega transities

Altijd actueel

Nieuw in 2023

Altijd impact

Beste vóór de wereld

Voor elk inspiriment

Zes principes

Opmaat naar impact en hoge beoordelingen op basis van zes principes die altijd centraal staan.

Voor elke deelnemer

Uniek naslagwerk

Na afloop van het event kan elke deelnemer een uniek naslagwerk downloaden voor blijvende inspiratie.

Voor jou

Impactvol event

Waarom kiezen opdrachtgevers voor mij en komen ze telkens weer terug?

Ruud Veltenaar aan het werk
Menu